• Telefon: 0 342 317 49 80, gabam@gantep.edu.tr

Bu sayfa, Gaziantep Üniversitesi tarafından, Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) koordinatörlüğünde,

 

  • Avrupa Çalışmaları alanında yayınlar yapmak, konferans, kongre ve çalıştaylara katılmak isteyen akademisyenlere danışmanlık hizmeti verilmesi,

  • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen projelerin yaygınlaştırılması,

  • Projeler için kurumlar arası ortaklıkların kurulması ile

  • Proje fikri olgunlaştırma ve yürütme süreci ilgili olarak tüm akademisyenlerimize yönelik bilgilendirme, danışmanlık, rehberlik hizmeti amacıyla tasarlanmıştır.

Web sitemizi inceledikten sonra, dilerseniz proje fikirleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Merkezi Teklif çağrıları kapsamında dönemsel olarak yayınlanan duyurular birimimiz tarafından yayınlanmaktadır. Takipte kalmak için lütfen instagram ve twitter hesaplarımızı takip ediniz.

 

Neden Avrupa Birliği Erasmus Plus Hibeleri?

 

Erasmus+ 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliğinin hibe programıdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Erasmus+ Programının 2021-2027 yılları için tüm Avrupa'daki bütçesi 28,4 Milyar Avro'dur.

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (Key Action, KA) ve 1 Özel Eylem altında toplanmaktadır.

Bu program ile farklı alanlarda (gençlik, yetişkin, mesleki, yükseköğretim gibi) projeler geliştirmek ve başvuru yapmak mümkündür. "Merkezi Teklif Çağrıları" başlıkları altındakiler hariç olmak üzere tüm Erasmus+ Programı başvuruları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından alınmakta ve değerlendirilmektedir. Merkezi Teklif Çağrıları ise Brüksel merkezli Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yönetilmektedir.

Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi (GABAM) olarak, hibelerden yararlanmak, proje fikrinizi geliştirmek ve diğer projelere ortak olmak için gereken süreci birlikte yürütebiliriz.

Lütfen: gabam@gantep.edu.tr veysa burcukaleoglu@gmail.com adreslerine mail atınız.

 
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (GABAM) YÖNETMELİĞİ

9 Şubat 1996  Tarih ve 22549 Sayılı Resmi Gazete

Kuruluş
Madde 1 - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı atarak kısa adı GABAM olan Gaziantep Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.

Amaç
Madde 2 -
a)Resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak; Türkiye'nin Avrupa Birliği ile i1işkilerinin ekonomik, kültürel ve teknik boyutlarını içeren araştırma projeleri üretmek,
b)Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Organizasyonları çerçevesinde Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve teknoloji alanlarında karşılaşacağı teknik ve ekonomik sorunlarını, ulusal ve uluslar arası düzeylerde belirleyip bunlara çözüm önerileri üretecek projeler geliştirmek,
c)Üniversitede Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi kurmak,
d)Kurulacak Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezinden de yararlanmak suretiyle, özellikle ve öncelikle, Küçük ve Orta Büyülükteki Sanayi kuruluşlarının teknoloji yenileme ve iyileştirme konularında, onlarla Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında enformasyon akışını sağlayacak hizmetleri sunmak ve bu amaçla teşkilatlanmak,    
e)Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Organizasyonuna üye ülkelerle Türkiye arasında oluşacak dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak üzere "Internet" gibi enformasyon kanallarından sağlanacak bilgileri istek sahiplerinin hizmetine sunmak,
f)Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği gibi konularda sanayici ve işadamlarının bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını artırmak amacıyla eğilim çalışmaları yapmak, 
g)Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, ortak projeler üretmek ve uluslar arası organizasyonlara kaynak sağlamak,
h)Bu amaçların gerçekleşmesine yönelik eleman yetiştirmek üzere faaliyetlerde bulunmak,
j)Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine katkı sağlayıcı diğer kurs, seminer, toplantı v.b. tertiplemek,

Organlar
Madde 3 - Araştırma Merkezinin organları Merkez Müdürü ve Merkezin Yönetim Kuruludur.

Müdür
Madde 4 - Araştırma Merkezi Müdürü Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 2 yıl için atanır.

Müdürün Görevleri
Madde 5 - Müdürün görevleri şunlardır:
a)Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak, 
b)Merkez yönetim kuruluna başkanlık etmek,
c)Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifinin hazırlanmasını sağlamak ve Rektörlüğe sunmak,
d)Yurtiçi ve yurtdışı araştırma merkezleri işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler yürütmek ve yardım sağlamak, 
e)Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak,

Yönetim Kurulu
Madde 6 - GABAM Yönetim Kurulu, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri arasından Rektör tarafından 2 yıl için atanan (Müdür dahil) 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır ve oylamada eşitlik halinde Müdürün oyu 2 (iki) sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 7 - Yönetim Kuru1unun görevleri şunlardır:
a)Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzeni tespit etmek,
b)Araştırma projeleri yürütmek, araştırmacılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurtiçi ve yurtdışına kaynak sağlamak,
c)Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şeklini bir yönerge  ile tesbit etmek,
d)Araştırıcıların bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,
c)Yıl sonu faaliyet raporunu ve bütçe teklifini hazırlamak,
f)Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenlemek,
g)Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurtiçi ve yurtdışı burs temin etmek,

İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi
Madde 8 - GABAM'ın akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Rektör tarafından  2547 sayılı Kanuna göre görevlendirilecek kişilerce karşılanır.    

Mali Konular    
Madde 9 - Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Gaziantep Üniversitesi bütçesinden ayrılan ödenekler,
b) Çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan fonlar,
c) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler,
d) Kurs, seminer, eğitim vb. faaliyetlerle rapor, proje ve benzeri hizmetlerden sağlanan gelirler
c) Yayın gelirleri,
f) Merkezin faaliyet ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

Madde 10 - Merkezin giderleri şunlardır:
a) Yönetmeliğin 2 nci maddesindeki amaçları gerçekleştirmek için yapılacak her türlü faaliyetlere ait giderler,
b) Yönetim Kurulu karan ile  yapılacak diğer giderler.

Madde 11 - Merkezin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerinde Gaziantep Üniversitesi Dö¬ner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uygulanır.11.Madde 26 Ekim 1999 Tarih ve 23858 Sayılı Resmi Gazeteyle değiştirilmiştir.

Madde 12 - Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör yetkisinin bir kısmının veya tamamını Merkez Müdürüne devredebilir.

Madde 13 - Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır. 

Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.
 
 
 
 

     Merkez Müdürü                                      Merkez Müdür Yardımcısı                                   Merkez Sorumlusu

 Prof. Dr. Erday Bay                                         Doç. Dr. Tahir Gür                                        Öğr. Gör. Burcu Kaleoğlu Uçaner